Pravo na rad, zaradu i slobodu rada ustavna su prava.

Rad omogućuje samoostvarenje, društvenu uključenost i ekonomsku neovisnost. Međutim, mnogi radnici – kao niti budući radnici – nisu svjesni svojih prava, niti mogućnosti ostvarivanja istih. Tržište rada jedno od najznačajnijih područja borbe za bolja ekonomska i socijalna prava svih zaposlenih, stoga je edukacija o radništvu i radničkim pravima presudna. Uloga sindikata u borbi za radnička prava je presudna.

Što su sindikati i koja je prednost radničkog organiziranja, zašto je važna uključenost sindikata u društvena pitanja te može li suradnja sindikata i nevladinih organizacija pomoći u borbi za dobrobit društva kao cjeline?

Upravo u organizacijskoj strukturi sindikata leži velika snaga za zaštitu prava radnika. Osim neposredne i vrlo bitne funkcije zaštite prava na radnim mjestima, sindikati su povijesno i politički gledano važna organizacija koja se bavi promicanjem ekonomskih i socijalnih interesa radničke klase. Mogu li se i bave li se sindikati danas u Hrvatskoj širim društvenim pitanjima kao što su javna dobra i ljudska prava razgovarat ćemo na temelju nekoliko primjera suradnje udruga i sindikata u Hrvatskoj.

Kroz primjere pozitivne prakse pokazuje se kako sindikati mogu u potpunosti iskoristiti svoj potencijal i doprinijeti ostvarenju ravnopravnosti spolova, borbi protiv rodnih stereotipa i uklanjanju segregacije tržišta rada. Razvijanjem ženske sindikalne mreže omogućuje se utvrđivanje stanja i unapređenja unutar pojedinih sektora, dok se suradnjom s nevladinim organizacijama jača kolektivna svijest i udružuju resursi za poduzimanje konkretnih mjera i akcija. Po sličnim principima, a kroz zajedničke interese i borbu protiv diskriminacije, moguće su poveznice i između LGBT i radničkog pokreta. Osiguravanjem ženskih i LGBT prava unutar sindikata osnažuju se ne samo radnici, već i šira zajednica.

Tribina služi edukaciji studenata, posebno onih završnih godina studija, kako bi na tržište rada izašli spremniji na izazove s kojima će se suočavati.

Izlagačice na tribini su Ana Šarić i Jelena Miloš.

Jelena Miloš, aktivistica i prevoditeljica. Fokus djelovanja su joj ekonomska i socijalna prava te borba za javna dobra. Kao članica Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju te Prava na grad dugo je surađivala sa sindikatima, naročito u kontekstu povezivanja feminizma te LGBT aktivizma sa sindikalnim djelovanjem.

Ana Šarić diplomirana je pravnica s višegodišnjim iskustvom u odvjetništvu, pravnom savjetovanju i sindikalnom djelovanju. Kao pravna savjetnica u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama Hrvatske bavi se kolektivnim pregovaranjem, radnim zakonodavstvom i savjetovanjem radnika.
Zaštita ljudskih prava, posebice prava žena u području rada i zapošljavanja te ravnopravnost spolova i antidiskriminacijsko pravo osnovna su polja njezinog stručnog interesa. Aktivna u pisanju radova na temu rodno osviještene politike, jaza u plaćama te položaju žena i diskriminaciji žena na tržištu rada, u kojem smjeru priprema završni rad na poslijediplomskom studiju za ljudska prava.

Tribina je dio završnog rada Ane Šarić i Ines Siuc, polaznica aktualne generacije obrazovnog programa Centra za ženske studije.

Više informacija možete pronaći na poveznici.