Politike i prakse

Centar za ženske studije otvara i oblikuje teme koje uključuju raspravu o širokom spektru društvenih problema te feminističke odgovore na pitanja poput odnosa žena prema politikma mira, reproduktivnih prava, ženskih radnih i socijalnih prava, pitanja građanstva/državljanstva, političke predstavljenosti žena, feminističkog pristupa pravdi, nasilju, migracijama i mnoga druga.

Kao mjesto susreta akademskog diskursa, aktivizma i umjetničkih praksi, Centar organizira seminare i konferencije, edukativne programe, provodi istraživanja, izvodi kulturno-umjetničke projekte kojima se potiče i afirmira žensko umjetničko stvaralaštvo, pritom neprestano propitujući metode i načine na koji feminističke politike i prakse onkraj dominantnih društvenih narativa stvaraju nova savezništva i jačaju emancipacijski potencijal. Dajući svoj doprinos kroz ekspertizu, savjetodavne usluge te iniciranje i provedbu javnih događanja velike vidljivosti, Centar provodi aktivnosti kojima se izravno utječe na javne politike, na izmjene u zakonodavstvu, na promoviranje vrijednosti civilnog društva i rodne ravnopravnosti te napose na promjenu paradigme u obrazovanju kroz afirmaciju obrazovnih ženskostudijskih sadržaja u visokoškolskom sustavu.